Wink: creació de tutorials i presentacions basats en la videocaptura de la pantalla del nostre ordinador

Wink és una eina gratuïta per a la plataforma PC. Ens permet crear tutorials i presentacions basats en la videocaptura de la pantalla del nostre ordinador. El més destacat és que permet fer anotacions en les captures; i afegir-hi títols, quadres de text, botons de desplaçament, etc., que permetran que l’usuari pugui interaccionar amb la presentació.

wink

[Imatge extreta de: <Debugmode.com>]

Podem exportar el resultat de la captura com una animació en format .swf (Flash), PostScript, PDF o HTML (d’aquesta manera, podem emprar-lo com si es tractés d’un capturador de pantalla).

Aquesta eina ha estat el tema central del curs de formació de Campus Extens Elaboració de videotutorials.

URL per descarregar l’eina: <http://www.debugmode.com/wink/download.htm>

Propostes didàctiques

És molt interessant des del punt de vista pedagògic. Ensenyar i aprendre usant aquests materials pot resultar molt més agradable i eficaç per als nostres alumnes.

 • Aquesta aplicació és molt recomanable per mostrar als alumnes procediments per aprendre a usar eines tecnològiques com ara la utilització de funcions de Moodle.
 • Solucionar dubtes dels alumnes. Podem capturar la pantalla del nostre ordinador i afegir-hi anotacions per als alumnes.

Recursos

Exemples d’ús

 • Podeu veure exemples de com realitzar alguns procediments amb l’eina Moodle a l’adreça següent del portal de Campus Extens.

Screenr: screencast en línia

És una aplicació 2.0 que permet fer screencast del que anem fent a la pantalla del nostre ordinador, i també de l’explicació que en facem. Podem fer una gravació d’una durada màxima de 5 minuts.

Destaquem d’aquesta aplicació que és apta tant per a la plataforma PC com per a Mac, que és gratuïta, i, sobretot, que funciona directament d’Internet; per tant, no és necessari descarregar-nos cap aplicació al nostre ordinador. Les captures són instantànies.

Podem compartir els vídeos que creem a la xarxa; ens en facilita l’URL i el codi incrustat (embed).

També permet guardar el vídeo a un canal propi de YouTube o bé descarregar-lo al nostre disc dur en format .mp4.

Screenr

URL: <http://www.screenr.com/>

Propostes didàctiques

 • Resolució de dubtes dels alumnes: explicar als alumnes com funciona una opció de Moodle, com enviar un treball, etc.
 • És ideal per elaborar videotutorials sobre explicacions d’eines 2.0 i programes d’ordinador.

Recursos

Exemple d’ús

Videotutorial elaborat amb Screenr <http://screenr.com/D4fH>

Jing: eina gratuïta per capturar imatges i vídeos del que passa a la pantalla de l’ordinador

Jing és una eina gratuïta de captura d’imatge i de vídeo per a PC i Mac que s’integra perfectament en l’escriptori. Ens permet editar les captures d’imatges per afegir-hi text, quadres, fletxes; podem desar-les amb l’extensió .png.

De la mateixa manera, podem realitzar captures de vídeo de pantalla completa o d’alguna secció de la pantalla amb àudio, i posteriorment guardar-ho en format .swf.

L’aplicació ens permet pujar al servidor screencast de Jing les nostres captures i compartir-ne l’URL, o bé desar-les al nostre disc dur.

jing_captura[Imatge extreta de: <Techsmith.com>]

Aquesta eina ha estat el tema central del curs de formació de Campus Extens Elaboració de videotutorials.

URL: <http://www.techsmith.com/download/jing/>

Propostes didàctiques

Té una gran potencialitat en el context educatiu, ja que permet al professorat resoldre dubtes mitjançant la realització de videotutorials senzills i molt visuals.

 • Realitzar videotutorials amb l’explicació i els comentaris d’àudio per als nostres alumnes sobre dubtes de com fer una activitat.
 • Fer vídeos per usar-los com a demostracions.
 • Capturar fragments d’una pel·lícula en línia per poder-los utilitzar en propostes didàctiques a classe.
 • Elaborar vídeos de treballs de classe pas a pas: elaboració de mapes conceptuals i esquemes; explicacions de conceptes sobre imatges, vídeos, mapes geogràfics, etc.
 • Realitzar videotutorials d’eines 2.0 que utilitzarem a classe amb els alumnes.
 • Crear una sèrie de vídeos per respondre a les preguntes més freqüents.

Recursos

Exemples d’ús

Audacity: Editor i gravador d’àudio lliure

Audacity
wiki.audacityteam.org

 Audacity és un programa multiplataforma de gravació i edició d’àudio, fàcil d’usar i lliure. La part gràfica ha estat feta amb la llibreria wxWidgets. És un programa multiplataforma i es troba disponibles en diversos idiomes incloent el català.

Permet importar i exportar WAV, AIFF, MP3  i Ogg Vorbis entre d’altres.

 

IMPORTANT: el codificador LAME s’ha d’instal·lar la primera vegada que feim servir el programa per poder exportar arxius mp3. Trobarem a la mateixa ajuda d’Audacity les instruccions per instal·lar-lo.

 http://audacity.sourceforge.net/

 Propostes didàctiques:

 • Enregistrament d’una classe mitjançant àudio.
 • Elaboració d’un dipòsit de les classes del curs.
 • Recomanació d’una conferència en línia.
 • Elaboració d’una llista de música i compartir-la amb els alumnes per comentar-les, traduir-les, etc.

La imatge digital: un recurs per fer matemàtiques

Les imatges digitals per visualitzar matemàtiques
La idea d’utilitzar la fotografia com a recurs per visualitzar les matemàtiques al nostre entorn apareix en nombroses publicacions electròniques [1-4]. A part
ir d’imatges d’aspectes quotidians, algunes d’elles de gran bellesa, s’il·lustren conceptes matemàtics [1-2], o s’expliquen aspectes de les matemàtiques que estan motivats per aquestes imatges [3], o es proposen problemes i activitats per reflexionar i treballar continguts matemàtics [4].

Encabir un cub en un cub. Autor: Josep Lluís Pol

En la formació de Mestres, R. Codina i C. Burgués [5-6] han duit endavant experiències d’utilització de les imatges digitals com a recurs per fer matemàtiques a la Universitat de Barcelona. A [5] presentaren la utilització de la imatge digital com a recurs per tractar continguts matemàtics i proposar problemes, i a [6] mostraren com la imatge digital pot ser una eina idònia per argumentar les passes seguides per resoldre un problema geomètric. En ambdues ocasions, les conclusions del treball eren molt positives i engrescadores.

Desenvolupaments plans del cub

L’experiència
A continuació es presenta l’experiència elaborada el primer mes del curs 2012-2013 a l’assignatura Didàctica de les Matemàtiques II, de 4t curs del Grau d’Educació Primària, en la línia mostrada a [5]. Les activitats proposades s’han duit a terme a l’entorn Moodle de Campus Extens, amb l’eina de fòrum de preguntes i respostes. Així, els alumnes no poden visualitzar les respostes dels seus companys fins que no han fet la seva pròpia aportació, cosa que afavoreix l’originalitat i el fet que no es deixin influenciar per les respostes dels altres.

Activitats
1) Proposar continguts a treballar a l’aula d’educació primària a partir d’una imatge:
A nivell individual els alumnes proposen una imatge pròpia susceptible de ser treballada a l’aula de primària. Després, a l’aula, per grups, decideixen quina de les imatges proposada pels membres del grup pot ser més interessant i es fa una proposta didàctica per a l’aula d’Educació Primària.
Exemple de realització de l’activitat: a partir de la temàtica proposada, Sentit numèric, alguns dels alumnes han proposat les imatges següents.

Autora: Llucia Pujol
Autora: Paula Nicolau
Autora: Sandra Ortega

2) Presentació de fotografies a partir d’un contingut: A partir d’un contingut matemàtic, es demana que es presenti una imatge feta per l’alumne que il·lustri aquest contingut. A més, s’ha d’incloure una petita explicació (dues o tres línies) del perquè de la imatge. A l’hora d’avaluar es té en compte l’originalitat de la imatge i l’explicació.
Exemple de realització de l’activitat: Les imatges corresponen als treballs dels alumnes amb el contingut “Un milió”.

Autora: Mª Carmen Zorita
Autor: Joan Miquel Company
Autora: Neus Baró

3) Posar un títol matemàtic a una imatge: En aquesta activitat s’ha de posar un títol matemàtic a una imatge que proposa el professor, en referència als conceptes matemàtics que hi apareguin o a partir d’algun problema que hi estigui relacionat, fent algun símil amb alguna idea matemàtica. Les respostes a aquesta activitat es demana que siguin concises.
Exemple de realització de l’activitat: a partir de la imatge següent, alguns dels títols proposats pels alumnes han estat: “Quantes bolles hi podem ficar?”, “Un
capfico matemàtic”, “Probabilidad en colores”, “Perill: corbes tancades!”, “Fermat i Pascal davant el repte de les probabilitats”, “S4LT4 1 JUG4 4MB 735 M4T3M4T1QU35!!!!”

Autor: Josep Lluís Pol

Conclusions
Després d’haver proposat aquestes tres activitats es poden treure aquestes conclusions:

 • La motivació dels alumnes en la participació de les activitats ha estat molt elevada. Els alumnes les han considerat com a reptes i els comentaris per part seva han estat molt positius.

 • La qualitat de les aportacions ha estat molt diversa, algunes d’elles amb un grau elevat de creativitat. Els comentaris sobre els continguts matemàtics han estat apropiats i han donat peu a un debat interessant.

 • Els alumnes han pogut veure la utilitat de la imatge digital com a recurs per desenvolupar i avaluar continguts del currículum de matemàtiques, i poder-ho incorporar en un futur en la seva tasca docent.

Bibliografia electrònica

 1. Yair Rodríguez. “Fotomat”. http://www.fotomat.es/

 2. José María Sorando. “Fotografías matemáticas”. http://www.catedu.es/matematicas_mundo/FOTOGRAFIAS/fotografia.htm

 3. Diversos autors. “Cultivar la mirada matemàtica”. Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX. Enllaç: http://www.xeix.org/-Cultivar-la-mirada

 4. Pilar Moreno, Xaro Nomdedeu, Eliseo Borrás. “Matemáticas y fotografía”. Ministerio de Educación. Instituto de Tecnologías Educativas. http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2000/matefoto/libro/

 5. R. Codina, C. Burgués. “Un cub té més d’11 desenvolupaments plans: Fotografiant els processos d’obtenció”. Comunicació. 4es Jornades de Didàctica de les Matemàtiques a les Comarques Meridionals, Tarragona, Gener 2012. Enllaç: http://www.apmcm.cat/documents/comunicacions4esJornades/Un%20cub%20te%20m_351s%20d_22211%20desenvolupaments%20plans.pdf

 6. R. Codina, C. Burgués. “Visualizar matemáticas usando fotografías”. Taller. 15 Jornadas sobre el Aprendizaje y la Enseñanza de las Matemáticas, Gijón, Juliol 2011. Enllaç: http://15jaem.org/images/stories/food/programa/talleres.pdf (pàg. 41)

Daniel Ruiz Aguilera, professor del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica